TCVN 5603:2023 CẬP NHẬT MỚI

Ngày 06/04/2023, Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 586/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5603:2023 Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm. Tiêu chuẩn này được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn CODEX CXC 1-1969, bản soát xét 2020, General principles of food hygiene, thay thế TCVN 5603:2008 (CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003). Trong phiên bản năm 2020 này đã có nhiều thay đổi.

Cập nhật HACCP theo TCVN 5603:2023

Ngày 06/04/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 586/QĐ-BKHCN để công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5603:2023 “Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm”. Một số khía cạnh của tiêu chuẩn HACCP đã thay đổi trong bản cập nhật năm 2023 so với bản trước đây TCVN 5603:2008, từ thay đổi cấu trúc đơn giản, thay đổi định nghĩa và thậm chí giới thiệu các khái niệm mới.

Phạm vi áp dụng của TCVN 5603:2023:
Tiêu chuẩn này đưa ra các nguyên tắc chung để sản xuất thực phẩm an toàn và phù hợp với nhu cầu tiêu dùng, dựa trên các biện pháp kiểm soát vệ sinh và an toàn thực phẩm cần thiết được thực hiện trong sản xuất (bao gồm cả sản xuất ban đầu), chế biến, chuẩn bị, đóng gói, bảo quản, phân phối, bán lẻ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, vận chuyển thực phẩm, cũng như các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm cụ thể sẽ được áp dụng ở các bước nhất định trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, khi cần thiết.

Dưới đây là 5 thay đổi quan trọng nhất trong bản tiêu chuẩn mới TCVN 5603:2023 so với TCVN 5603:2008:

Cấu trúc tài liệu: Tiêu chuẩn mới đã tách thành 2 chương: Chương 1 – Thực hành vệ sinh tốt (GHP), Chương 2 – Hệ thống phân tích mối nguy, điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), với các hướng dẫn chi tiết.

Nhấn mạnh vai trò của FBO cung cấp thực phẩm an toàn: Tiêu chuẩn đặc biệt nhấn mạnh vai trò của chủ doanh nghiệp thực phẩm (FBO – Food Business Operator) trong việc cung cấp thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng. FBO phải thực hiện các biện pháp kiểm soát vệ sinh và an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất và cung ứng thực phẩm.

Thực hành vệ sinh tốt (GHP): Tiêu chuẩn tăng cường sự quan trọng của.

Như vậy, đối với lĩnh vực trồng trọt, cùng với tiêu chuẩn chung TCVN 11041-2:2017 về trồng trọt hữu cơ, còn có một số tiêu chuẩn đặc thù như TCVN 11041-5:2018 về gạo hữu cơ (quá trình trồng lúa và thu hoạch, sơ chế, chế biến gạo hữu cơ), TCVN 11041-6:2018 về chè hữu cơ, TCVN 11041-11:2023 về nấm hữu cơ, TCVN 11041-12:2023 về rau mầm hữu cơ và TCVN 11041-13:2023 về trồng trọt hữu cơ trong nhà màng, thùng chứa.

Bên cạnh trồng trọt và chăn nuôi thì nuôi trồng thủy sản hữu cơ cũng là một lĩnh vực được quan tâm. Với bờ biển dài 3.260 km và diện tích mặt nước khoảng 1 triệu km2, Việt Nam có tiềm năng để phát triển ngành rong biển. Việc nuôi trồng rong biển hữu cơ cũng là hướng đi tiềm năng. TCVN 11041-3:2023 về rong biển hữu cơ đã được đề xuất xây dựng để hỗ trợ hướng sản xuất này.

Ngày 07 tháng 3 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 317/QĐ-BKHCN về việc công bố 05 tiêu chuẩn quốc gia thuộc bộ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041 (các phần từ Phần 09 đến Phần 13) đối với mật ong hữu cơ, rong biển hữu cơ, nấm hữu cơ, rau mầm hữu cơ và đối với hoạt động trồng trọt hữu cơ trong nhà màng, thùng chứa.

Nguồn: Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Sự thay đổi của TCVN 5603:2023 so với TCVN 5603:2008 có thể được tóm tắt như sau:

Về cấu trúc

 • TCVN 5603:2023 được bố cục lại gồm hai chương: Chương 1 Thực hành vệ sinh tốt (GHP), Chương 2 Hệ thống HACCP.
 • TCVN 5603:2008 có cấu trúc gồm 5 chương: Chương 1 Phạm vi và đối tượng áp dụng, Chương 2 Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm, Chương 3 Các biện pháp thực hành vệ sinh, Chương 4 Phân tích mối nguy và xác định điểm kiểm soát tới hạn, Chương 5 Xác lập các biện pháp kiểm soát.

Về nội dung

 • TCVN 5603:2023 bổ sung thêm một số nội dung mới, bao gồm:

  • Đánh giá sử dụng nguồn nước
  • Thu gom và xử lý chất thải nguy hại
  • Quy trình thu hồi và loại bỏ thực phẩm
  • Đảm bảo thông tin rõ ràng và dễ hiểu cho người tiêu dùng
 • TCVN 5603:2023 nhấn mạnh vai trò của Nhà điều hành kinh doanh thực phẩm (FBO) cung cấp thực phẩm an toàn.

 • TCVN 5603:2023 sử dụng ngôn ngữ và thuật ngữ thống nhất với Codex Alimentarius.

Lưu ý

 • Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần tuân thủ các yêu cầu của TCVN 5603:2023 để đảm bảo an toàn thực phẩm cho sản phẩm.
 • Các doanh nghiệp cần có kế hoạch chuyển đổi từ TCVN 5603:2008 sang TCVN 5603:2023.
error: Content is protected !!