CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

PHẠM VI CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 (ĐIỀU KHOẢN 01)

Điều khoản 1 của Tiêu chuẩn ISO 9001 được sử dụng để xác định phạm vi áp dụng tiêu chuẩn vào hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức. Các khía cạnh sau đây được đề cập trong điều khoản này: 

 • Mục tiêu và mục đích của tiêu chuẩn 
 • Cách tiếp cận và tham chiếu đến các yêu cầu của khách hàng 
 • Cách tiếp cận và tham chiếu đến các yêu cầu quy định hoặc luật định
 • Khả năng áp dụng các yêu cầu tiêu chuẩn 

Trước khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu các nội dung của điều khoản 1 — Phạm vi, chúng ta cần phải biết rằng: 

 • Tiêu chuẩn ISO 9001 là một tiêu chuẩn quốc tế để thiết lập, thiết kế và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng (QMS) trong một tổ chức. 
 • Việc áp dụng các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 9001 cho phép tổ chức chứng minh khả năng của mình trong việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng một cách nhất quán. 
 • Việc áp dụng các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 9001 cho phép tổ chức chứng minh khả năng của mình trong việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ một cách nhất quán đáp ứng các yêu cầu luật định hoặc quy định hiện hành. 
 • Việc áp dụng các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 9001 cho phép tổ chức nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng thông qua việc sử dụng các công cụ quản lý chất lượng bao gồm các phương pháp lập kế hoạch và cải tiến các quá trình cũng như đảm bảo sự phù hợp với khách hàng và các yêu cầu luật định và hiện hành. 
 • Các yêu cầu của tiêu chuẩn này là chung và áp dụng cho bất kỳ lĩnh vực sản xuất và kinh doanh nào và có thể được thực hiện trong bất kỳ tổ chức nào bất kể quy mô của tổ chức đó hay loại sản phẩm hoặc dịch vụ của tổ chức đó. 

Có thể nói rằng, điều khoản 1 là phần mở đầu quan trọng trong Tiêu chuẩn ISO 9001 và nó rất quan trọng trong việc trả lời câu hỏi:

 • Mục đích của Hệ thống quản lý chất lượng là gì? 
 • Làm thế nào để Hệ thống quản lý chất lượng đạt được mục đích của nó?

Tiêu chuẩn ISO 9001 nhằm làm hài lòng khách hàng bằng cách đáp ứng các yêu cầu của khách hàng cùng với các quy định quốc tế và quốc gia hiện hành. Điều này được thể hiện thông qua bốn điểm chính:

 • Mục tiêu của tiêu chuẩn là khởi xướng một hệ thống quản lý chất lượng nhằm đáp ứng nhất quán các yêu cầu của khách hàng cũng như các yêu cầu quy định hiện hành. 
 • Các yêu cầu của tiêu chuẩn này hướng đến sự hài hòa giữa hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức và các yêu cầu quy định hiện hành. 
 • Các yêu cầu được đề xuất trong Tiêu chuẩn ISO 9001 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc cải tiến các quá trình có trong Hệ thống quản lý chất lượng và đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu của khách hàng hoặc quy định. 
 • Các yêu cầu được đề xuất trong Tiêu chuẩn ISO 9001 có thể áp dụng cho tất cả các loại tổ chức bất kể quy mô hoặc loại hình, đối tượng khách hàng của họ và loại sản phẩm hay dịch vụ mà họ đang cung cấp. 

Sự hài hòa giữa QMS của một tổ chức và các yêu cầu quy định hiện hành có nghĩa là làm cho các yêu cầu quốc tế, quốc gia, địa phương và quy định hiện hành có liên quan thống nhất thành sự đồng thuận với các khía cạnh của QMS. 

Hiểu cụm từ: “Khả năng Cung cấp Sản phẩm Thích hợp”

Khi một tổ chức quyết định thực hiện Tiêu chuẩn ISO 9001, thông qua việc sử dụng và áp dụng các phương pháp và công cụ được trình bày trong tiêu chuẩn này, tổ chức phải chứng minh khả năng của mình trong việc xác định các yêu cầu của khách hàng và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ theo các yêu cầu này. Và trong khi xác định các yêu cầu của khách hàng, tổ chức phải xem xét việc áp dụng các quy định, luật định hoặc các yêu cầu khác hiện hành có liên quan. Nói cách khác, các mục đích được trình bày trong điều khoản này phải được phản ánh thông qua Hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức. Cụ thể, thông qua việc áp dụng các công cụ và công cụ quản lý chất lượng được đề xuất trong tiêu chuẩn, chúng ta xác định được chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, quy trình lập kế hoạch, v.v.

 

*Bài viết được dịch từ sách ISO 9001:2015 A Complete Guide to Quality Management Systems (Itay Abuhav – CRC Press)

error: Content is protected !!