LOẠI BỎ MỐI NGUY VÀ GIẢM THIỂU RỦI RO OHS KHI ÁP DỤNG ISO 45001:2018

Sau khi các quá trình đáp ứng các yêu cầu của OHSMS đã được xác định, tiêu chuẩn ISO 45001:2018 yêu cầu các tổ chức phải lập kế hoạch thực hiện và kiểm soát các quá trình. Cho dù đó là loại bỏ các mối nguy, quản lý rủi ro hay tuân thủ các yêu cầu về sức khỏe và an toàn của pháp luật, các tổ chức cần áp dụng một số cấp độ kiểm soát. Các tổ chức có trách nhiệm thực hiện mọi hành động phòng ngừa có thể thực hiện được một cách hợp lý, đặc biệt là những hành động được nêu trong luật, để ngăn ngừa thương tích và sức khỏe kém tại nơi làm việc của mình. 

Các quá trình điển hình cần được kiểm soát bao gồm tham vấn và tham gia của người lao động, đánh giá mối nguy và rủi ro, chuẩn bị và ứng phó tình huống khẩn cấp, đánh giá nội bộ, xem xét của ban lãnh đạo, sự không phù hợp và điều tra sự cố. Các tổ chức nên xem xét các phương pháp hay nhất và tiến bộ công nghệ khi quyết định kiểm soát quá trình. Ví dụ về các hành động mà tổ chức nên thực hiện để kiểm soát các quá trình liên quan đến OHS bao gồm:

 Rà soát các quy trình và các tiêu chí đã thiết lập để giám sát việc thực hiện đảm bảo rằng chúng đã bao gồm tất cả các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác 

 Xác định các tiêu chí để kiểm soát việc thực hiện của nhà thầu và nhà cung cấp 

 Thường xuyên đánh giá năng lực của người lao động đối với OHS 

 Thường xuyên đánh giá sự tuân thủ pháp luật của tổ chức và các yêu cầu khác 

 Thường xuyên xem xét các quy trình đánh giá nội bộ và đánh giá tính hiệu lực của chúng 

 Thực hiện các bước chủ động để đánh giá rủi ro OHS và thường xuyên xem xét sự tham gia của người lao động để xác định và ngăn ngừa các mối nguy OHS

Các tổ chức nên lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát tất cả các lĩnh vực hoạt động và hoạt động có liên quan bằng cách thiết lập các tiêu chí hoạt động và quy trình kiểm soát trong khi xem xét các biện pháp ‘phân cấp kiểm soát’ để loại bỏ các mối nguy và giảm thiểu rủi ro OHS. Hệ thống phân cấp kiểm soát cung cấp cách tiếp cận có cấu trúc bằng cách ưu tiên các hành động kiểm soát để loại bỏ các mối nguy và giảm thiểu hoặc kiểm soát các rủi ro OHS.

Các phân cấp kiểm soát rủi ro

  1. Loại bỏ: loại bỏ mối nguy (ví dụ: loại bỏ một chất độc hại khỏi quy trình) 
  2. Thay thế: thay thế mối nguy bằng một phương án thay thế ít nguy hiểm hơn (ví dụ: sử dụng một máy móc an toàn hơn) 
  3. Kiểm soát kỹ thuật / tổ chức lại công việc: cách ly mọi người khỏi mối nguy ( ví dụ: lắp thêm hệ thống bảo vệ cho máy móc) 
  4. Kiểm soát hành chính bao gồm đào tạo: thay đổi cách mọi người làm việc (ví dụ: tiến hành đào tạo người vận hành mới) 
  5. Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE): bảo vệ người lao động bằng cách cung cấp đầy đủ PPE (ví dụ: sử dụng giày và kính bảo hộ)

Các yếu tố khác mà tổ chức cần tính đến khi áp dụng hệ thống phân cấp kiểm soát bao gồm:

 Nhận thức được sự cần thiết phải kết hợp giữa kiểm soát kỹ thuật và đào tạo nhận thức 

 Thiết lập các thông lệ trong việc kiểm soát mối nguy cụ thể đang được xem xét 

 Điều chỉnh công việc phù hợp với cá nhân (ví dụ tính đến năng lực tinh thần và thể chất của cá nhân) 

 Tận dụng tiến bộ kỹ thuật để cải thiện các biện pháp kiểm soát 

 Sử dụng các biện pháp bảo vệ tất cả mọi người (ví dụ: bằng cách chọn các biện pháp kiểm soát kỹ thuật bảo vệ mọi người xung quanh mối nguy hiểm thay vì chỉ đưa PPE cho người vận hành máy) 

 Nhận thức được hành vi của con người và liệu một biện pháp kiểm soát cụ thể có được chấp nhận và thực hiện được 

 Xác định các dạng yếu tố gây sai phạm cơ bản điển hình của con người (ví dụ như mất trí nhớ hoặc không chú ý, thiếu hiểu biết hoặc đánh giá sai và vi phạm các quy tắc hoặc thủ tục) và cách ngăn chặn chúng 

 Bảo trì thiết bị theo kế hoạch 

 Nhận biết nhu cầu có thể xảy ra đối với các các trường hợp khẩn cấp / dự phòng khi việc kiểm soát rủi ro không thành công 

 Thừa nhận khả năng thiếu sự quen thuộc với nơi làm việc và các biện pháp kiểm soát hiện có đối với những người không làm việc trực tiếp tại tổ chức (ví dụ: khách và nhân viên nhà thầu)

Sau khi xác định các biện pháp kiểm soát cần thiết, tổ chức nên sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các kế hoạch hành động của mình. Ưu tiên cao hơn nên được dành cho các biện pháp kiểm soát giải quyết các mối nguy và rủi ro quan trọng. Các tổ chức cũng có thể tham khảo các yêu cầu pháp lý, tiêu chuẩn và quy tắc thực hành để xác định các biện pháp kiểm soát thích hợp đối với các mối nguy cụ thể.

Tóm tắt các bước tiến hành

  1. Xem xét việc xác định mối nguy, đánh giá rủi ro và các quá trình quan trọng khác; xem xét các biện pháp kiểm soát hiện có và quyết định xem có cần thiết phải có các biện pháp kiểm soát mới hoặc cải tiến các biện pháp kiểm soát hiện có hay không. Nếu các biện pháp kiểm soát mới hoặc cải tiến được yêu cầu, chúng phải được xác định bằng cách xem xét mức độ của các biện pháp kiểm soát.
  2. Xác định các tiêu chí vận hành được chấp nhận đối với các mối nguy hiểm đáng kể tại nơi làm việc bao gồm giới hạn tốc độ, số lượng sự cố, giới hạn tiếng ồn, số lượng và loại bình chữa cháy cần thiết…
  3. Thường xuyên xem xét việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác.
error: Content is protected !!