FSC AAF Policy – Chính sách phí AAF – FSC 2024

Ngành lâm nghiệp bền vững đang trở thành một chủ đề quan trọng, đặc biệt là khi chúng ta đối mặt với những thách thức toàn cầu về môi trường và biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh này, Phí AAF (Advanced Adherence Fee) của Chứng nhân FSC (Forest Stewardship Council) đóng một vai trò quan trọng, mang lại những hiệu quả tích cực không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho cả cộng đồng và môi trường.

Phí AAF (Annual Assessment Fee) là phí đánh giá giám sát định kỳ chứng nhận FSC. Phí này được thu hàng năm trong suốt thời gian hiệu lực của chứng nhận (5 năm). Phí AAF được tính theo doanh thu của doanh nghiệp trong năm trước đó.

Chính sách AAF FEE – FSC 2024 là một chính sách mới của Hội đồng Quản lý Rừng Thế giới (FSC) về việc tính toán và thu phí quản lý hàng năm (AAF) cho các tổ chức chứng nhận được FSC công nhận. Chính sách này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.

Mục tiêu của chính sách Phí AAF là đảm bảo rằng các tổ chức chứng nhận FSC có đủ nguồn lực để thực hiện các hoạt động của mình, bao gồm:

  • Khảo sát và đánh giá các đơn vị quản lý rừng (MU)
  • Giám sát các đơn vị được chứng nhận
  • Hỗ trợ các đơn vị được chứng nhận
  • Tuyên truyền và giáo dục về quản lý rừng bền vững

Chính sách Phí AAF được tính toán dựa trên doanh thu thực tế từ các sản phẩm gỗ của đơn vị được chứng nhận.

Sự khách biệt giữa FSC-POL-20-005 3.3 và FSC-POL-20-005 3.4

Phiên bản 3.3 của chính sách Phí AAF của FSC được ban hành vào ngày 1 tháng 4 năm 2023, trong khi phiên bản 3.4 được ban hành vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Hai phiên bản này có một số điểm khác biệt chính, bao gồm:

  • Điều chỉnh mức phí AAF dựa trên tỷ lệ lạm phát toàn cầu

Phiên bản 3.3 của chính sách Phí AAF sử dụng mức phí cố định cho từng nhóm doanh thu. Phiên bản 3.4 đã điều chỉnh mức phí này dựa trên tỷ lệ lạm phát toàn cầu năm 2014 là 3,45%. Điều này có nghĩa là phí AAF cho các đơn vị được chứng nhận có doanh thu từ các sản phẩm gỗ đã tăng lên một chút so với phiên bản 3.3.

  • Bổ sung thêm các lớp doanh thu

Phiên bản 3.3 của chính sách Phí AAF chỉ có 4 lớp doanh thu. Phiên bản 3.4 đã bổ sung thêm một lớp doanh thu mới, có tên là “10+”, dành cho các đơn vị có doanh thu từ các sản phẩm gỗ từ 10 triệu USD trở lên.

  • Bỏ qua tham chiếu đến mô hình định giá AAF cũ

Phiên bản 3.3 của chính sách Phí AAF vẫn còn một số tham chiếu đến mô hình định giá AAF cũ. Phiên bản 3.4 đã bỏ qua tất cả các tham chiếu này.

  • Tích hợp các giải thích từ FAQ và giải thích AAF

Phiên bản 3.4 của chính sách Phí AAF đã tích hợp các giải thích từ FAQ và giải thích AAF, nhằm cung cấp hướng dẫn rõ ràng hơn cho các tổ chức chứng nhận và đơn vị được chứng nhận.

Tải FSC-POL-20-005 3.4

error: Content is protected !!